Vykazování péče ukrajinským uprchlíkům

V tomto článku se dozvíte, jak správně vykazovat zdravotní péči poskytnutou osobám, které uprchly z území Ukrajiny v důsledku ozbrojeného konfliktu.

K 23. 3. 2022 jsou k dispozici zejména informace poskytnuté VZP. Ostatní pojišťovny se na svých stránkách omezují na obecná prohlášení pomoci uprchlíkům, lze ale očekávat, že budou metodicky následovat pravidla stanovená VZP.

Prokáže-li se pacient tzv. Náhradním průkazem pojištěnce, je pojištěncem zdravotní pojišťovny s druhem pojištění DP=1 a má právo čerpat na území ČR zdravotní péči v plném rozsahu veřejného zdravotního pojištění, tedy za stejných podmínek jako jakýkoli český občan.

Pokud mu dosud Náhradní průkaz pojištěnce nebyl přidělen, doporučuje VZP poskytovatelům, aby zdravotní služby VZP ČR zatím nevykazovali, neboť by docházelo k jejich odmítnutí. O možnosti zahájit vykazování uvedených zdravotních služeb bude VZP ČR poskytovatele informovat.

Doplněno 31. 3. 2022: Pokud se ukrajinským uprchlíkům narodí v České republice dítě, je na něj dle informací OP VZP Brno nahlíženo jako na každého jiného ukrajinského uprchlíka: má tedy druh pojištění DP=1 a právo čerpat na území ČR zdravotní péči v plném rozsahu veřejného zdravotního pojištění.


 1. Pravidla úhrad pro jednotlivé odbornosti

  1. Praktičtí lékaři (001,002)
  2. Stomatologie
  3. Gynekologie
  4. Ambulantní specialisté
  5. Očkování
 2. Řešení v systémech CGM

  1. AMICUS
  2. CGM MEDISTAR
  3. MEDICUS / MEDICUS Stomatolog
  4. PC DOKTOR / PC DENT
 3. Užitečné odkazy 


Úhrada u praktických lékařů (odbornost 001/002)

Není-li pacient registrován, poskytovatel provádí pouze akutní ošetření. Úhrada je prováděna výkonovým způsobem. Poskytovatel vykazuje všechny výkony na dokladu nepravidelné péče (05), v případě použití ZULP/ZUM na ambulantním dokladu (01) a dokladu ZULP a ZP (03).

Pokud poskytovatel přijme pojištěnce do péče registrujícího lékaře, registruje je standardně prostřednictvím dokladu „80 – Přihláška registrovaných pojištěnců zdravotní pojišťovně“. Nicméně úhrada je (na rozdíl od ostatních pojištěnců s druhem pojištění 1) prováděna výkonovým způsobem, nikoli formou kapitační platby. Registrace tak pouze opravňuje lékaře vykazovat výkony, které jsou podmíněny registrací. Poskytovatel vykazuje všechny výkony (včetně výkonů zahrnutých do kapitace) v ambulantním dokladu (01) a v případě použití ZULP/ZUM na dokladu ZULP a ZP (03).

Upozornění 21.6.2022: Od zveřejnění tohoto článku došlo k doplnění informací na webu VZP. Aktuální informace k vykazování preventivní péče najdete v článku Úhrada preventivní péče ukrajinským uprchlíkům.

(zpět na obsah)

Úhrada u stomatologů

Není-li pacient registrován, poskytovatel provádí pouze akutní vyšetření a ošetření. Úhrada je prováděna výkonovým způsobem. Poskytovatel vykazuje všechny výkony v ambulantním stomatologickém dokladu (01s) a v případě použití stomatologických výrobků na dokladu Stomatologické výrobky (03s).

Pokud poskytovatel přijme pojištěnce do péče registrujícího lékaře, registruje je standardně prostřednictvím dokladu „80 – Přihláška registrovaných pojištěnců zdravotní pojišťovně“. Nicméně úhrada je (na rozdíl od ostatních pojištěnců s druhem pojištění 1) prováděna výkonovým způsobem, nikoli formou agregované úhrady. Registrace tak pouze opravňuje lékaře vykazovat výkony, které jsou podmíněny registrací. Poskytovatel vykazuje všechny výkony v ambulantním stomatologickém dokladu (01s) a v případě použití stomatologických výrobků na dokladu Stomatologické výrobky (03s).

(zpět na obsah)

Úhrada u gynekologů

Akutní vyšetření/ošetření poskytovatel vykazuje standardním způsobem a jsou mu hrazena dle standardních úhradových mechanismů.

V případě, že poskytovatel očekává na základě zhodnocení stavu pojištěnky dlouhodobější péči, postupuje obdobně jako u pojištěnek s trvalým pobytem (včetně registrace a provedení screeningových a dalších preventivních vyšetření).

V případě těhotných pojištěnek postupuje poskytovatel obdobně jako u pojištěnek s trvalým pobytem, tj. pojištěnku zaregistruje. Pokud poskytovatel provede všechna potřebná vyšetření v daném trimestru těhotenství dle doporučených postupů, může tuto péči vykázat prostřednictvím agregovaných výkonů pro jednotlivé trimestry těhotenství. V případě, že poskytovatel provede pouze část vyšetření doporučených pro daný trimestr, vykazuje péči výkonově.

(zpět na obsah)

Úhrada dalších ambulantních poskytovatelů zdravotních služeb

Hrazené služby poskytované uprchlíkům u ostatních poskytovatelů ambulantních služeb v lékařských i nelékařských odbornostech jsou vykazovány, vyúčtovány a hrazeny dle standardních úhradových mechanismů platných pro rok 2022, obdobně jako u pojištěnců s trvalým pobytem.

(zpět na obsah)

Očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky

Očkování poskytované uprchlíkům je vykazováno, vyúčtováno a hrazeno dle standardních úhradových mechanismů platných pro rok 2022 obdobně jako u pojištěnců s trvalým pobytem v rozsahu stanoveném právním řádem (§30 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění).

(zpět na obsah)


Řešení v rámci systému AMICUS

 1. Identifikace uprchlíka: Ve verzi 11.83.01 je v okně Identifikační údaje doplněno zaškrtávací pole "UA-uprch."
 2. Úprava vykazování péče:  Ve verzi 11.83.01 nejsou zatím implementovaná žádná speciální pravidla pro vykazování zdravotní péče poskytnuté ukrajinským uprchlíkům. Potřebné úpravy budou součástí následující aktualizace, jejíž vydání předpokládáme do konce března.

(zpět na obsah)

Řešení v rámci systému CGM MEDISTAR

 1. Identifikace uprchlíka: Bylo doplněno zaškrtávací pole "Žadatel o mezinárodní ochranu“, a to do dialogu Nový pacient a do Osobních údajů v sekci Identifikační údaje.
 2. Úprava vykazování péče:
  1. Tvorba uzávěrky: Pokud má pacient registraci a provádí se kapitační uzávěrka, předávají se na ZP všechny výkony a pacient se nezapočítává do kapitačního paušálu, resp. do agregace. Jeho registrace je součástí dávky registrovaných pacientů (80).
  2. Přehled registrovaných pacientů: Pacient je do přehledu zařazen, hodnota kapitace, resp. agregace, je ale nulová.

(zpět na obsah)

Řešení v rámci systémů MEDICUS, MEDICUS Stomatolog

 1. Identifikace uprchlíka: Do identifikačních údajů pacienta v sekci Pojišťovna bylo doplněno zaškrtávací pole "Uprchlík“.
 2. Úprava vykazování péče: 
  1. Výkony: Vykazování výkonů bude mít stejné chování jako pro pacienty s druhem pojištění 4 (pendleři).
  2. Kapitace: Pacientovi se nepočítá kapitace, resp. agregace i když je zaregistrován.
 3. Ostatní funkce:
  1. Kartotéka: Je možné vyfiltrovat pacienty s nastaveným příznakem "Uprchlík".

(zpět na obsah)

Řešení v rámci systémů PC DOKTOR / PC DENT

 1. Identifikace uprchlíka: V okně Osobní údaje je doplněno zaškrtávací pole "Uprchlík".
 2. Úprava vykazování péče: 
  1. Tvorba uzávěrky: Pokud má pacient registraci a provádí se kapitační uzávěrka, pak se předávají na ZP všechny výkony a pacient se nezapočítává do kapitačního paušálu, resp. agregace.
  2. Přehled kapitačních pacientů: Pacient je do přehledu zařazen, ale hodnota kapitace, resp. agregace, je u něj nulová.
  3. Přehled léčby za období – kapitační režim: U pacienta se zobrazí všechny výkony a nepočítá se kapitační, resp. agregační částka.
 3. Ostatní funkce:
  1. Parametrické výběry pacientů: Doplněna možnost vyhledat pacienty s příznakem "Uprchlík" a uložit výběr jako skupinu.

(zpět na obsah)


Ministerstvo zdravotnictví ČR

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Lékaři pro Ukrajinu

(zpět na obsah)

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 4.5/5